Passend onderwijs en DOC93

Onderwijs dat bij je past, dat uitgaat van talenten

Wij zijn er voor alle leerlingen, ook degenen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zorgen voor een passende onderwijsplek. Daarbij houden we rekening met de behoeften van het kind en de voorkeuren van de ouders. We gaan samen in gesprek om mogelijkheden te verkennen en maatwerk te leveren voor ieder kind.

Wat heeft een leerling nodig

De wet op het Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 in werking. Dat betekent dat elk kind recht heeft op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Het accent is verlegd van 'welke beperkingen heeft deze leerling' naar 'wat heeft deze leerling nodig om een goede onderwijsontwikkeling door te maken'. Een ander manier van kijken en denken die er voor moet zorgen dat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen.

Zorgplicht

In dat kader hebben alle scholen zorgplicht voor elke leerling die is aangemeld. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio zorgen binnen het Samenwerkingsverband SWV 23-05 daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte. 

Vraag naar extra ondersteuning

Voor de meeste leerlingen is ons onderwijsaanbod met basisondersteuning voldoende. Maar soms blijkt dat uw dochter of zoon extra ondersteuning nodig heeft. In gezamenlijkheid met ouders stellen we dan een zogenaamd Ontwikkelingsperspectief op (OPP).

In het ontwikkelingsperspectief staat de onderbouwing van de plaatsingskeuze, de bevorderende en belemmerende factoren die bij het opleiden van de leerling meespelen en de te verwachten uitstroommogelijkheid. Het ontwikkelingsperspectief wordt gebruikt als uitgangspunt van het onderwijsaanbod. Regelmatig zullen we met de leerling en ouders de voortgang evalueren en zo nodig bijstellen.

Het kan zijn dat we op onze locatie de passende aanpak niet kunnen bieden, maar een andere school wel. Landstede VO heeft een bovenschoolse voorziening (DOC 93) ingericht, waarbij leerlingen met hele specifieke ondersteuningsvragen onderwijs kunnen ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.doc93.nl

Grenzen aan passend onderwijs

Helaas moeten wij soms erkennen dat er ook grenzen zijn in wat wij kunnen bieden voor leerlingen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer leerlingen niet aan het groepsproces kunnen deelnemen. Ook bereiken we onze grenzen als het gaat om extreem gedrag, zowel internaliserend of externaliserend, waarbij gevaar is voor andere leerlingen of waarbij het onderwijsproces ernstig wordt belemmerd.

Voor leerlingen die bij ons onderwijs volgen, moet er uitzicht zijn op het behalen van een diploma. De onderwijsbehoefte van leerlingen met een lichamelijke beperking moet passen binnen de mogelijkheden en aanpassingen van de school. De school is niet ingericht op het verrichten van medische handelingen.

Als een leerling naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs wordt verwezen vraagt het bevoegd gezag van de school bij het Samenwerkingsverband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het Samenwerkingsverband heeft de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het (v)so. Daarnaast is het Samenwerkingsverband ook het orgaan waar de verdeling van de zorggelden wordt geregeld.

Aanmelden

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Meld uw kind dan minimaal 10 weken voordat het schooljaar begint bij ons aan via het schriftelijk aanmeldingsformulier. Binnen 6 weken (bij uitzondering binnen 10 weken) hoort u of wij (of een andere school) de passende onderwijsplek kan bieden.

Contact en informatie

Voor meer informatie over ons zorgaanbod kunt u contact opnemen met een van onze zorgcoördinatoren/intern begeleiders. 

DOC93

DOC93 is een didactisch en orthopedagogisch centrum, dat onderwijs en ondersteuning biedt aan leerlingen van scholen in het voortgezet onderwijs. Voorwaarde is dat deze scholen onderdeel zijn van de Landstede Groep. DOC93 is gevestigd in de Emmawijk in Zwolle.

Overstap te groot? 

Het kan zijn dat de overstap van het basisonderwijs naar het regulier voortgezet onderwijs te groot voor je is. Zo kan er sprake zijn van leer- en/of gedragsproblemen waar specifieke begeleiding voor nodig is. Je kunt dan gedurende kortere of langere tijd onderwijs volgen bij DOC93. 

DOC93 is tijdelijk

Het uitgangspunt van DOC93 is dat je in principe tijdelijk verblijft. Het streven is om binnen 2 jaar weer de overstap naar een reguliere school te maken. Bij DOC93 volg je onderwijs in kleine klassen. Je krijgt extra begeleiding op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied. Het is mogelijk om klas 1 en 2 op het niveau van de vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg te volgen.

Aanmelden

Wanneer je je vanuit een basisschool inschrijft voor TalentStad, kan op het aanmeldingsformulier worden aangegeven dat de basisschool het wenselijk vindt om je bij DOC93 te plaatsen. Uiteindelijk beoordelen wij op basis van het aangeleverde dossier of je wordt doorverwezen.

Uit aanvullend onderzoek zal blijken of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor plaatsing op DOC93. Dit onderzoek kan zowel op TalentStad als op DOC93 plaatsvinden. Jouw ouders en jij spelen in het hele aanmeldingsproces vanzelfsprekend een belangrijke rol.

Het kan ook zijn dat op TalentStad blijkt dat je meer ondersteuning nodig hebt dan dat wij kunnen bieden. Wij melden je in dat geval in overleg met jouw ouders aan voor plaatsing bij DOC93. Deze aanmelding loopt via onze zorgcoördinator/ib-er.